အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၄) - လေကြောင်းမှတင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနများအလိုက် ထောက်ခံချက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများစာရင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေသည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘ

Pages