စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂)ရာထူး (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၂၀)နေရာ ထပ်မံခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) ရာထူး(၅၀)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး(၂) ရာထူး(၅၀)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉နှင့်ဆက်စပ်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် အခြားစာရင်းရှင်(OA)များဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ အမှန်စာရင်း

Pages