စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

, , ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ( ၈ ) ဦးအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးသို့ တို

Pages