နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ (ကာလတို)ကို အောက်ပါအတိုင်း လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၅၇ နှစ် အထိရှိသော ဝန်ထမ်းများထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်း ၃ နှစ်၊ ၅ နှစ် နှင့် ၁၀ နှစ် ရွေးချယ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၃၀၀ အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အသက်အာမခံနည်းဥပဒေများ အခန်း(၂)၊ အပိုဒ်(၃)အရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ပရီမီယံငွေသည် လစာ၏ ၁၅% ထက်မကျော်လွန်စေရပါ။

အာမခံထားငွေကျပ် ၂၀ သိန်း အထိ ဆေးစစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်လက်ခံပေးပါသည်။

အာမခံထားငွေ ကျပ် ၂၀ သိန်းအထက်ကျော်ပါက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြု ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာကြောင်း ဆေးစစ်ထောက်ခံချက်ဖြင့် အာမခံထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံအကျိုးခံစားခွင့်အား မည်သူ့ကိုမဆို တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ (သို့) တစ်ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားအလိုက် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။

အာမခံသက်တမ်းအတွင်း သေဆုံးမှုအကာအကွယ်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အာမခံသက်တမ်းစေ့လျှင် လည်း အပိုဆု (အမြတ်ငွေ) ပါသော အကျိုးခံစားခွင့်ကို အာမခံထားသူကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူနိုင် ပါသည်။

ဥပမာ - အသက် ၃၀ နှစ် ရှိသူ ဝန်ထမ်းသည် အာမခံထားငွေ ကျပ် ၁၀ သိန်းကို အာမခံ သက်တမ်း ၁၀ နှစ် ထားရှိပါက ၎င်းအသက် ၄၀ နှစ် တွင် နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံငွေ ကျပ် ၁၂ သိန်း ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားသူသည် ပေါ်လစီတည်မြဲနေစဉ်အတွင်း ရုတ်တရက်ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် လည်း ကောင်း၊ ရောဂါကြောင့်လည်းကောင်း ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်၍ ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်အကိုင်ကို လုံးဝမလုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါမည်။