စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 01/27/2023 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
2 01/17/2023 ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခဲ့သူများအနက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
3 01/09/2023 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
4 12/23/2022 ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၇)နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံရမည့်သူများ အမည်စာရင်း
5 11/25/2022 ဒုတိယဦးစီးမှူး(၇)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း
6 11/21/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term Training on Statistical Data Analysis
7 11/21/2022 The Central Statistical Organization is Urgently Looking for National Expert for Short Term – Training on use of Microsoft Power BI
8 11/14/2022 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း
9 11/26/2022 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း
10 10/30/2022 VACANCY ANNOUNCEMENT The Central Statistical Organization is looking for a consultancy for Project Proposal Writing training

Pages