စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 02/21/2024 အကောက်ခွန်ထိန်း (လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၅၄,၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
2 02/05/2024 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာကျပ် ၁၈၀,၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀,၀၀၀) ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
3 01/08/2024 ယာဉ်မောင်း-၅(လစာနှုန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမှတ်စဉ်နံပါတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း
4 10/13/2023 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
5 10/20/2023 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ကျား(၄၅)၊ မ(၂၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၇၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
6 07/17/2023 စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
7 06/05/2023 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ရာထူး (၁၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း
8 06/09/2023 စိစစ်ရေးမှူး-၂ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အကြောင်းကြားခြင်း
9 03/17/2023 စာရင်းကိုင်-၄ရာထူး၊အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
10 03/17/2023 စာကူးစက်လှည့်အကူရာထူး၊စာတွဲထိန်းနှင့်အကောက်ခွန်ထိန်းနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages