စဉ် ပိတ်ရက် အကြောင်းအရာ ဌာန
1 10/13/2023 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
2 10/20/2023 အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ကျား(၄၅)၊ မ(၂၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၇၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
3 07/17/2023 စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
4 06/05/2023 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ရာထူး (၁၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း
5 06/09/2023 စိစစ်ရေးမှူး-၂ရာထူး ရေးဖြေနှင့် လူတွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အကြောင်းကြားခြင်း
6 03/17/2023 စာရင်းကိုင်-၄ရာထူး၊အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
7 03/17/2023 စာကူးစက်လှည့်အကူရာထူး၊စာတွဲထိန်းနှင့်အကောက်ခွန်ထိန်းနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
8 03/17/2023 အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက်ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
9 04/28/2023 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၁၃) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
10 01/27/2023 ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

Pages