အလုပ်သင်ဒုတိအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၉၀,၀၀၀) ရာထူး (၇၀)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

Position: အလုပ်သင်ဒုတိအကောက်ခွန်မှူး
Contact:

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း ၀၁-၃၈၀၇၃၁