အကောက်ခွန်ထိန်း (လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄,၀၀၀-၂,၀၀၀-၁၅၄,၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

Position: အကောက်ခွန်ထိန်း
Contact:

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ၊ ဖုန်း ၀၁-၃၈၀၇၃၁