ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ရာထူး: ဒုတိယဦးစီးမှူး နှင့် အငယ်တန်းစာရေး
အကြောင်းအရာ:

၁။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်၃၂ တွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
စဉ်    ရာထူး/ လစာနှုန်းကျပ်    နေရာ    ပညာအရည်အချင်း
(က)    ဒုတိယဦးစီးမှူး
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀    (၂)နေရာ    - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ
(ခ)    အငယ်တန်းစာရေး
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀    (၄)နေရာ    -  အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်
၂။    အထက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရပါက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် ၃၂၊ နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများသည် -
    (က)  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊
    (ခ)    ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်၊
    (ဂ)    လျှောက်ထားသူများသည် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက ၁-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အသက် ၂၇ နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ၁-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် အသက် ၃၀ နှစ်အထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်၊
    (ဃ)   အစမ်းခန့်ကာလအဖြစ် (၆) လ ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်၊
    (င)    ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၂)နှစ်တာဝန်  ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရမည်၊
    (စ)    အစိုးရဌာနတစ်ခုခု၏ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း (Dismissal)၊ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း (Removal)၊ ရာထူးခန့်ထားခြင်းမှ အမိန့်စာပယ်ဖျက်ခံရသူများ၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ၊
    (ဆ)  အမှတ်စဉ် (၁)(က)အတွက် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ၊ အမှတ်စဉ် (၁)(ခ)အတွက် ကွန်ပျူတာ အခြေခံတတ်ကျွမ်းသူများကို ဦးစားပေးမည်။
၃။     သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤဝန်ကြီးဌာန၏Websiteဖြစ်သည့် www.mopf.gov.mm တွင် Download ရယူ၍ လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (ရုံးအမှတ်-၃၂)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း အခမဲ့လာရောက် ထုတ်ယူ၍လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၄။     စာမေးပွဲဝင်ကြေးကျပ် (၁၀၀၀/-) (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ) ကိုနီးစပ်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်မှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံးအမှတ်-၃၂)၊ ငွေစာရင်းအမှတ်၊ MD – 013727 သို့ ပေးသွင်းရပါမည်။
၅။    လျှောက်ထားသူများသည် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထား များ ပူးတွဲတင်ပြရမည်-
    (က)   ငွေသွင်းချလန်(မူရင်း)၊
    (ခ)     ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆို သည့်အခါ ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းတင်ပြရန်)၊
    (ဂ)     အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊
              (မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခါ အောင်လက်မှတ် မူရင်းတင်ပြရန်)၊
    (ဃ)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊
    (င)     သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းတို့မှ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁)လ အတွင်း အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံ ချက်(မူရင်း)၊
    (စ)     လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁) လအတွင်းရိုက်ကူးထားသောရောင်စုံလိုင်စင် ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (နောက်ကျောတွင်အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ဖော်ပြရန်)၊
    (ဆ)   ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြားမိတ္တူ (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြရန်)၊
    (ဇ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဆရာဝန်၏ (၁) လအတွင်း ဆေးစစ်ထောက်ခံချက်မူရင်း။
၆။    ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များသည်လျှောက်လွှာများကိုစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့လိပ်မူပြီး လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ၁၇-၅-၂၀၂၄ ရက် (သောကြာနေ့) အရောက် နောက်ဆုံးထား၍                   လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ အချက်အလက် မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများ၊ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် မကိုက်ညီသူများကို လက်ခံထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၇။    ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအထောက်အထားများပါရှိသော လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို မိမိတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနအကြီးအကဲထောက်ခံချက်၊ ဌာနဆိုင်ရာပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်းတို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ၂၀-၅-၂၀၂၄ ရက်(တနင်္လာနေ့) နောက်ဆုံးထား             ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်၊
၈။    ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားကို ၂၉-၅-၂၀၂၄ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှ ၃၀-၅-၂၀၂၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)အထိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်တွင် လာရောက် ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး မူရင်းပြရမည့် အထောက်အထားများအားမူရင်းမပြနိုင်သူများကိုဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်            မဟုတ်ပါ။ 
၉။    ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ၁-၆-၂၀၂၄ ရက် (စနေနေ့)နှင့် ၂-၆-၂၀၂၄ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တို့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုရမည့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဘာသာရပ်များမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတ တို့ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။  ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည့်ရက်ကို  www.mopf.gov.mm Website တွင်ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 

ဆက်သွယ်ရန်:

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်၃၂၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၄၁၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။